A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista

A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

 

név: Aquaticum Debrecen Korlátolt felelősségű társaság

rövid név: Aquaticum Debrecen Kft.

székhely és postacím: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.

tel.: +36 52 514 110

fax.: +36 52 346 883

e-mail: kozpont@aquaticum.hu

honlap: www.aquaticum.hu

 

 

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai.

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

 

Fazekas Lajos ügyvezető igazgató, e-mail: fazekas@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 110 Fax: +36 52 346 883

 

Csorba Róbert gazdasági igazgató, e-mail: csorba@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 115 Fax: +36 52 346 883

 

Jónás Zoltán műszaki igazgató, e-mail: jonas@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 110 Fax: +36 52 346 883

 

Dr. Hevessy Gábor szállodaigazgató (Aquaticum Hotel) e-mail: hevessy@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 180 Fax: +36 52 311 730

 

Holléry Tibor fürdőszolgáltatás igazgató email: hollery@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 173 Fax: +36 52 346 883

 

Kovács Dániel marketingigazgató kovacs.daniel@aquaticum.hu Tel: +36 52 514 111 Fax: +36 52 346 883

 

Szerdi Zsuzsanna szállodaigazgató (Hotel Lycium) e-mail: szerdi.zsuzsanna@hotellycium.hu Tel: +36 52 506 600 Fax: +36 52 506 601

 

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Aquaticum Debrecen Kft. Titkárság:

 

tel.: +36 52 514-110

fax.: +36 52 346 883

e-mail: kozpont@aquaticum.hu

H-P: 8.00-16.00

 

 

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

Felügyelőbizottság: 6 fő

Dr Kiss Sándor elnök

tagok: Kovács István, Dankuné Nagy Gyöngyi, Madarasi István, Pénzes Éva, Bacsóné Hamza Margit

 

Telefon: +36 52 514-110

E-mail: kozpont@aquaticum.hu

 

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

 

 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Nem releváns

 

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

 

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

Nem releváns

 

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

Részletek: Aquaticum Debrecen Kft. FB ügyrend

 

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

Nem releváns

 

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

Részletek: Közérdekű információ

 

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

Nem releváns

 

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

Az elmúlt egy évben nem került ilyenre sor.

 

 

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

 

Közérdekű adatigénylés:

Aquaticum Debrecen Kft.

4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.

Fax: 06 52 346 883

kozpont@aquaticum.hu

 

Adatvédelmi felelős: külső adatvédelmi tisztviselő

Euro-Inford Iroda Kft., képviselője Szeifert Péter ügyvezető

e-mail: dpo@euroinford.hu

telefon: +36 70 4217663

levelezési cím:1094 Budapest, Tűzoltó utca 57.

 

 

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Nem releváns

 

 

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

Nem releváns

 

 

16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

Nem releváns

 

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

 

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

 

 

 

19. Tárhelyszolgáltató (2001. évi CVIII. Törvény 4.§. h)

 

DV Info Kft.

4025 Debrecen, Piac u. 77.

email: info@dvinfo.hu

 

Skvad Digital Kft.

1075 Budapest, Károly krt. 1., V. em. 2.A

email: hello@skvad.com

 

 

 

III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

https://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/beszamolo_kereses

 

 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Kozerdeku_AQDB_Kft_2022.pdf

 

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

Nem releváns

 

 

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződés közzétételi lista

 

 

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Nem releváns

 

 

Egyedi adatigénylés ügyében elérhető a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Adatvédelmi tisztviselője.

Elérhetősége: Megbízási szerződés keretében az Euro-Inford Iroda Kft. látja el az Adatvédelmi tisztviselő feladatait. Képviselője Szeifert Péter ügyvezető.

dpo@euroinford.hu

 

EGYEDI ADATIGÉNYLŐINKET SZEMÉLYES ADATAIK FELVÉTELE MELLETT AZONOSÍTJUK

(Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. szerint kezeljük és töröljük.)

Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, úgy annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek. A nyomtatási költség: 10Ft + ÁFA/oldal.