Adatvédelmi Szabályzat

Debreceni Gyógyfürdő Kft.

Hatályba lépés időpontja: 2013. július 1.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24§ (3) bekezdés alapján az alábbi

Szabályzat-ot alkotja:

Általános rendelkezések:

1. Fejezet

A Szabályzat célja és hatálya:

1.1 E szabályzat célja, hogy meghatározza a Kft.-nél vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, nyilvánosságra hozatalát. A szabályzat célja továbbá, hogy a Kft-nél biztosítsa e tv. előírásai alapján a közérdekű adatok nyilvánosságát.

1.2 A szabályzat hatálya kiterjed a Kft. minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre.

1.3 A Debreceni Gyógyfürdő Kft. tevékenységével kapcsolatos jogszabályok

• 133/2007. (VI. 13.) Korm. Rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.

• 123/1997. (VII.18) Korm. rend. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről. 

• Az EÜM. 74/1999. (XII.25) EüM rendelet a természetes gyógy tényezőkről. Fürdők munkavédelmi követelményei MSZ-10-275-1990. 

• A Korm. 121/1996. (VII.24.) Korm. rendelete a Közfürdők létesítéséről és működéséről.

• A NM. 37/1996.(X.18.) NM. rendelete a Közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről. 

• Gazdasági és Közlekedési miniszter 78/2003. (XI.27.) GKM rendelete a játszótéri eszközök biztonságáról.

• 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM együttes rendelet a gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról.

• 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről. 

• 30/1995. (VII. 25.) IKM rendelet: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Biztonsági Szabályzat kiadásáról.

• 67/2007.(VII.10) GKM-EÜM-FVM-SZMM együttes rendelet: Az élelmiszer forgalmazás rendjéről.

• 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet a dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenőrzéséről

• 19/2005.(III.22.) Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állategészségügyi követelmények megállapításáról.

• 4/2009. (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól.

• A Kormány 121/1996. (VII.24.) Korm rendelete a közfürdők létesítéséről és működéséről.

• 1959. évi IV. törvény, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről.

1.4 A Debreceni Gyógyfürdő Kft. vagyon gazdálkodásával kapcsolatos Önkormányzati határozatok

• 64/1994 (III. 28.) Közgyűlési határozat: A Debreceni Gyógyfürdő Kft. megalapításáról.

• 10/1996 (I. 08.) Közgyűlési határozat: A fürdővagyon hosszú távú üzemeltetésére, az Önkormányzat és a Debreceni Gyógyfürdő Kft. között megkötött hasznosítási szerződés módosításáról.

• 256/1997 (X.06.) Közgyűlési határozat: A Debreceni Gyógyfürdő Kft. kezelésébe adott vagyon apportálásáról.

• 93/1998 (IV.27.) Közgyűlési határozat: A Debreceni Gyógyfürdő Kft. vagyonába nem apportált, de a fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódó vagyontárgyak hasznosításáról.

• 305/1998 (VII.21.) Közgyűlési határozat: A Debreceni Gyógyfürdő Kft. vagyonába történő apportálásról.

• 70/2003 (V.22.) Közgyűlési határozat: A Régi Vigadó étterem előtti terület használatba adása szabadtéri vendéglátó terasz kialakításának céljából.

• 8/2008 (I.31.) Önkormányzati határozat: a Debreceni Gyógyfürdő Kft. által üzemeltetett Kerekes-telepi fürdő ingatlan üzemeltetésből történő elvonásáról.

2. Fejezet

2.1 Az adatvédelem alapfogalmai és elvei

2.1.1 Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.1.2 Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.1.3 Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

2.1.4 Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;

2.1.5 Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

2.1.6 Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.1.7 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.1.8 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.1.9 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,  íriszkép) rögzítése is;

2.1.10 Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.1.11 Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

2.1.12 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.1.13 Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

2.1.14 Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.1.15 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.1.16 Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

2.1.17 Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

2.1.18 Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

2.1.19 Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.1.20 EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

2.1.21 Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.2 Az adatkezelés célhoz kötöttsége és arányossága: személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet, a céleléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell.

3. Fejezet

Az okmánykezelések szabályai

3.1 Személyes adat Kft-nél akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján a Kft. szabályzata elrendeli.

3.2 Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.

3.3 A Kft. szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és megbízásból még adatkezelést végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titokvédelmi nyilatkozatot tenni. (1. sz. melléklet)

3.4 Adatvédelmi nyilvántartás

3.4.1 A Kft-vel munkaviszonyban, álló személyek adatai a Kft-nél kezelt személyi adatok, így a törvény alapján a Kft. adatkezelését nem kell bejelenteni, az ügyfélkapcsolati jogviszony alapján kezelt adatok bejelentés kötelesek.

3.5 Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása

3.5.1 A Kft-n belüli - a Kft-vel munkaviszonyban álló személyek adatai - a számítógépes hálózatban a különböző modulok között összekapcsolhatók. A számítógépes hálózaton a partnertörzsből kapcsolt adatként jöttek létre a számlázási modul adatai, amelyek a természetes személyek esetében szintén tartalmaznak személyes adatokat is.

3.5.2 A Kft-n kívüli adattovábbítás és a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók csak össze, ha:

az érintett ehhez hozzájárult,

ezt a törvény megengedi,

és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

3.5.3 Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

3.5.4 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának engedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

3.5.5 Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

3.5.6 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

3.5.7 Adattovábbítás külföldre

3.5.7.1 Személyes adat az országból külföldi adatkezelő részére csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy törvény azt lehetővé teszi, vagy arról nemzetközi szerződés rendelkezik feltéve, hogy a harmadik ország joga - az  Európai Unió által meghatározott - megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.

3.5.7.2 Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

3.6 Adatbiztonsági rendszabályok

3.6.1 A számítógépes hálózaton tárolt adatok

3.6.1.1 A hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szerveren folyamatos tükrözéssel kell az adatvesztést elkerülni.

3.6.1.2 A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok aktív adataiból napi mentést kell végezni. A mentés a központi szerver teljes adatállományára vonatkozik és mágneses adathordozóra történik. A lementett adatokat tároló mágneses adathordozót az erre a célra kialakított páncéldobozban kell tárolni tűzbiztos helyen és módon.

3.6.1.3 Vírusvédelem

A személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan kell gondoskodni.

3.6.1.4 Hozzáférés védelem

A társaság hálózatán kezelt személyes adatokat, adatállományok hozzáférését felhasználói névvel és jelszóval kell biztosítani. A személyes adatok nyilvánosságra hozatalát technikailag nem lehet megakadályozni, ezért ezen szabályzat 3. fejezet 3.3. pontja szerinti üzleti titok kezelést kell alkalmazni.

3.6.1.5 Hálózati védelem

A rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a hálózathoz illetéktelen személyek hozzáférhessenek.

3.6.2 Manuálisan kezelt adatok

3.6.2.1 Ügyfél adatkezelések

A Debreceni Gyógyfürdő Kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Debreceni Gyógyfürdő Kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az ügyfelek adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja az ügyfelek előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. 

Az adatvédelmi tájékoztatót alá kell íratni az ügyféllel, amennyiben személyes ügyintézésre kerül sor. 

Egyéb esetben nincs szükség a kifejezett hozzájárulás kérésére, mert a hozzájárulás beszerzése aránytalanul nagy terhet ró az adatkezelőre.

(2.sz. melléklet) 

3.6.2.2 Személyügyi adatkezelések: 

A munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbiak szerint jár el a társaság:

Az adatok csak a Mt. szerinti adatkörben különös tekintettel a 2012. évi I. tv 10.§ (1) és (3) bekezdésére tekintettel kezelhetők.

adatkezelés célja: a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése

kezelt adatok köre: munkavállalók személyes adatai

• Munkavállaló neve;

• Munkavállaló születési neve;

• Születési helye;

• Születési ideje;

• Anyja születési neve;

• Lakóhely;

• Tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől);

• Adóazonosító jele;

• Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám);

• Nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén);

• Személyi igazolvány száma;

• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma;

• Folyószámla száma;

• Végzettséget igazoló okmány másolati példánya;

• Fénykép.

adatkezelés jogalapja: 2012. évi I. törvény Mt. 10 § (1) és (3) bekezdés

adattárolás határideje: más hatályos jogszabályok által meghatározott tárolási határidő.

A Munkaviszony kapcsán beszerzett harmadik személy adatai a szükséges adattartamot meg nem haladóan vehetők fel és kezelhetők. (Pl. pótszabadság, családi adókedvezmény)

Munkavállalók adatkezelésére vonatkozóan adatvédelmi tájékoztató készült, melynek célja a munkavállalók előzetes tájékoztatása az adatkezelésről. 

Tájékoztató aláírásra kerül a munkavállalók által.

(3.sz. melléklet)

Személyügyi terület adatkezelésének jogalapja minden esetben más jogszabály. Az adatkezelés időtartama az adott területre vonatkozó jogszabályok által meghatározott. (Pl. SZJA törvény Mt.)

A személyügyi adatkezelések körében a nem közvetlenül a munkaviszonyból eredeztetett adatkezelések során minden esetben be kell szerezni, a kezeléshez felhasznált nyomtatványba be kell emelni szövegszerűen – az érintett kifejezett hozzájárulását, az adatkezelés céljának és várható időtartamának megjelölésével.

3.6.2.3 Kamerás megfigyelés a Kft. területre történő beléptetések során. 

Az adatkezelés célja: vagyonvédelem, videorendszer üzemeltetés, élőerős őrzés igénybevétele során felvett adatok.

A kezelt adatok köre: Név, fénykép, videofelvétel személyi igazolvány szám

Jogalapja:

a 2005. évi CXXXIII. tv.23§.
2011. évi CXII. törvény 5§ a) pontja.

 

Adattárolási határidő: a rögzítéstől számított 72 óra

Adatfeldolgozók: Pannon Guard Zrt.  

4026 Debrecen, Hatvan u. 39. III/3.

Zornig Team Kft

4034 Debrecen, Lakatos utca 30.

Kartel-Véd Security Kft.

4031 Debrecen, Széchenyi u. 80. I/10.

Ezen adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani:

Tűz- és vagyonvédelem: Az iratokat jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben kell tárolni.

Hozzáférés védelem: A kezelt iratokhoz csak az illetékes ügyintézők, valamint azok vezetői férhetnek hozzá.

Archiválás: A Kft-nél a számítógépes adatokat …. naponta kell menteni, archiválni.

A manuálisan kezelt iratokat az Iratkezelési és Selejtezési Szabályzatnak megfelelően kell irattárba helyezni.

Az irattárnak jól zárhatónak, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben kell lennie. 

3.6.2.4 Vagyonkezeléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés célja: Az alapító által, az alapszabályban meghatározott vagyonkezelői feladatok ellátása.

A kezelt adatok köre: 

Szállodai szolgáltatások esetén:

• Bejelentkezéskor a bejelentkezési lapon rögzítésre kerül:

- Családi név

- Keresztnév

- Születési hely és idő

- Állampolgárság

- Szem. ig. szám

- lakcím

- E-mail

- Számlázási cím

- Fizetés módja

- Gk. rendszám

- Aláírás (ezzel igazolja és tudomásul veszi, hogy tilos a dohányzás és hozzájárul, és hogy bekerül a hírlevél adatbázisba)

Élményfürdő használat esetén:

• név, és irányítószám rögzítése, a vendégek a jegyárak elfogadását a belépési bizonylat aláírásával igazolják.

• arcképes dolgozói igazolvány felmutatása és sorszámának rögzítése 

• távozáskor fizetési nemtől függően, ha számla köteles, akkor név és cím rögzítése

• karszalag elvesztése, fizetésképtelenség, vagy értékmegőrző kulcs elvesztése esetén a jegyzőkönyv felvétele során név, cím, telefonszám, szem.ig. szám. rögzítése

• kerékpár tároló igénybevételekor név és aláírás rögzítése

• az értékmegőrző használatakor név és aláírás rögzítése

• sérült ellátása esetén az elsősegélynyújtó neve, lakcíme, életkora, ami a betegnaplóban rögzítésre kerül 

Termálfürdő használat esetén:

• név, és irányítószám rögzítése

• arcképes dolgozói igazolvány felmutatása és sorszámának rögzítése  

• Tb-s beléptetés esetén, a kezelőlapon található taj-szám rögzítése

• Önkormányzatos bérlet esetén, a bérlet hátulján lévő név és cím rögzítése

• távozáskor fizetési nemtől függően, ha számla köteles, akkor név és cím rögzítése 

• karszalag elvesztése, fizetésképtelenség, vagy szekrénykulcs elvesztése esetén a jegyzőkönyv felvétele során név, cím, telefonszám, szem.ig. szám rögzítése

• az értékmegőrző használatakor név és aláírás rögzítése

• sérült ellátása esetén az elsősegélynyújtó neve, lakcíme, életkora, ami a betegnaplóban rögzítésre kerül 

Strandfürdő használat esetén:

• diákjegy váltása esetén diákigazolvány felmutatása

• arcképes dolgozói igazolvány felmutatása és sorszámának rögzítése  

• fizetési nemtől függően, ha számla köteles, akkor név és cím rögzítése 

• Önkormányzatos bérlet esetén, a bérlet hátulján lévő név és cím rögzítése

• gyógy úszó beléptetés esetén, a kezelőlapon lévő taj-szám rögzítése

• kabinbérlés és szekrénybérlés (idény, havi) esetén név, telefonszám, cím rögzítése

• értékmegőrző kulcs, vagy szekrény kulcs elvesztése esetén a jegyzőkönyvfelvétele során, név, cím, telefonszám rögzítése

• az értékmegőrző használatakor név és aláírás rögzítése

• sérült ellátása esetén az elsősegélynyújtó neve, lakcíme, életkora, ami a betegnaplóban rögzítésre kerül

Marketing tevékenység esetén:

• elektronikus úton név és E-mail cím rögzítése a honlapon működő hírlevél adatbázisba.

Jogalapja: az2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Ezenkívül: 1990. évi LXV tv, valamint az 1992 évi XXXVIII. tv, illetve a 2006. évi IV. tv.

3.6.3 Elektronikus adatkezelések:

A társaság honlapjának látogatói, illetve regisztrált felhasználóinak adatkezelése:

3.6.3.1 A www.aquaticum.hu, www.hotellycium.hu honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az. információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: 

- Családi név

- Keresztnév

- lakcím

- ország

- telefonszám

- E-mail

- Számlázási cím

- Fax szám

- Érkezési, és elutazási időpontok

- Szobák típusa és száma

- Érkezők létszáma, gyermekek életkora

- Igényelt ellátás

- Fizetés módja

- Tudomásul vétel és egyben hozzájárulás ahhoz, hogy a megadott adatok a Debreceni Gyógyfürdő Kft. hírlevél-adatbázisába kerüljenek, a későbbiekben tájékoztató anyagok küldése céljából

- Nemleges válasz a hírlevél-adatbázis regisztráláshoz

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

3.6.3.2 www.aquaticum.hu - www.hotellycium.hu kapcsolatfelvétel

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre: 

o Családi név

o Keresztnév

o lakcím

o ország

o telefonszám

o E-mail

o Számlázási cím

o Fax szám

o Érkezési, és elutazási időpontok

o Szobák típusa és száma

o Érkezők létszáma, gyermekek életkora

o Igényelt ellátás

o Fizetés módja

o Tudomásul vétel és egyben hozzájárulás ahhoz, hogy a megadott adatok a Debreceni Gyógyfürdő Kft. hírlevél-adatbázisába kerüljenek, a későbbiekben tájékoztató anyagok küldése céljából

o Nemleges válasz a hírlevél-adatbázis regisztráláshoz

Az adatok törlésének határideje: az adatközléstől számított 2 év.

3.7 Jogorvoslat

3.7.1 Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

3.7.2 Az érintett kérelmére a Kft,  mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Kft költségtérítést állapít meg. 

3.7.3 A Kft a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

3.7.4 A Kft zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

3.7.5 A Kft megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

3.7.6 A Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

3.7.7 A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

 3.7.8 A Kft. a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.3.7.9 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

3.7.10 A Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3.7.11 Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

3.7.12 A Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

3.7.13 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 3.7.14 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

4. Fejezet

A közérdekű adatok nyilvánossága

4.1 A Kft. helyi önkormányzati feladatot és jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szerv, így a feladatkörébe tartozó ügyekben, a közpénzek felhasználására és erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

A vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok javadalmazását külön szabályzat rögzíti.

4.2 Ha a törvény másként nem rendelkezik, a belső használatra készült, valamint a döntés-előkészítéssel összefüggő adat a kezelését követő húsz éven belül nem nyilvános. Kérelemre az adatok megismerését a szerv vezetője e határidőn belül is engedélyezheti.

4.3 A közérdekű adatok nyilvánosságát korlátozhatja továbbá az Európai Unió jogszabálya az Európai Unió jelentős pénzügyi, vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési, az adópolitikai érdeket is.

4.4 A Kft. feladatkörébe tartozó ügyekben köteles biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. Az adatokat elektronikusan: internetes honlapon, digitális formában bárki számára díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni. A közérdekű adat megismerésére irányuló kérelemnek a Kft. a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában tesz eleget. Nem kell közzétenni a közfeladatot ellátó szerv hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló, a döntés megalapozását szolgáló adatokat keletkezéstől számított 10 évig. 

4.5 Ha a közérdekű adatra vonatkozó kérést a Kft. nem teljesíti, a kérelmező a bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el és ha a kérelemnek helyt ad, határozatában a Kft-t a kért közérdekű adat közlésére kötelezi.

5. Fejezet

Adatvédelmi nyilvántartás

5.1 A nyilvántartás célja, hogy a polgárok megismerjék, milyen adatkezelő, milyen adatkezeléseket végez.

5.2 A nyilvántartást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vezeti.

5.3 hatósági nyilvántartásnak minősül. Addig nem kezdhető meg az adatkezelés, míg azt a Hatóság nyilvántartásba nem veszi.

5.4 Minden eltérő célú adatkezelést önállóan be kell jelenteni.

5.5 A Kft. köteles bejelenteni nyilvántartásba vétel végett a Hatóságnak: 

- adatkezelés célját

- jogalapját

- érintettek körét

- érintettekre vonatkozó adatok leírását

- adatok forrását

- adatok kezelésének időtartamát

- továbbított adatokat, azok célját jogalapját,  fajtáját, címzettjét

- adatkezelő feldolgozó megnevezését, azok helyét, tevékenységét

- alkalmazott technológia jellegét

- adatvédelmi felelős elérhetőségét.

A nyilvántartásba vételkor nyilvántartási számot kap  a bejelentés. Ezen nyilvántartási számot az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadáskor fel kell tüntetni.

6. Fejezet

Ellenőrzés

6.1 Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen ezen szabályzat rendelkezéseinek betartását a Kft-nél adatkezelést végző szervezeti egységek vezetői folyamatosan kötelesek ellenőrizni.

6.2 A Kft-nél a kezelt adatok ellenőrzését a vezérigazgató és az általa megbízott adatvédelmi felelős és a belső ellenőr bevonásával évente egyszer ellenőrzi.

Az adatvédelmi felelős és az adatvédelmi szabályzat

6.3 A törvény alapján  Kft ügyvezető igazgatója,  közvetlenül felügyelete alá tartozó belső adatvédelmi felelőst nevez ki vagy bíz meg – szakértelemmel bíró társaságot döntést igényel.

6.4 A belső adatvédelmi felelős feladatai:

6.4.1 Közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezelésekkel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában.

6.4.2 Ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását.

6.4.3 Kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelő szervezeti egységet vagy az adatfeldolgozót.

6.4.4 Elkészíti az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot.

6.4.5 Vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást.

6.4.6 Gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

7. Fejezet

Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2013. július 1-jén lép hatályba.